Obec Těně
TěněObec

Řády

Požární řád

 

 Obec Těně

                                                         

Vyhláška č. 1/2010

Obec Těně vydává, ve smyslu §14 odst. 1/písm.i/  §16 zákona ČNR č. 367/1990 Sb. v platném znění, po schválení obecním zastupitelstvem usnesením č. 54/2007 ze dne 3. 4. 2007, v souladu s § 29 odst. 1/písm. i/ zákona  ČNR č. 133/1985 Sb. v platném znění s přihlédnutím  k § 15 NV č. 172/2001 Sb., obecně závaznou vyhlášku.

P o ž á r n í    ř á d

Čl. 1

Účel předpisu

               Požární řád stanoví zásady organizace a provádění požární ochrany (dále jen „PO“) v obci. Určuje povinnosti fyzických a právnických osob na území obce. Stanovuje úkoly osob pověřených zabezpečením požární ochrany obce k těmto osobám.

Čl. 2

Organizace požární ochrany

              Za požární ochranu odpovídá obec a k jejímu zajištění obce:

 1. zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů ke zdolávání požárů, záchranným pracím a likvidací následků mimořádných událostí a živelních pohrom.
 2. Jmenuje velitele jednotky SDHO
 3. Projednává přestupky v oblasti požární ochrany
 4. Projednává stav PO v zastupitelstvu obce pololetně a vždy po závažném požáru v obci.

Čl.3

Povinnosti právnických a podnikajících

Fyzických osob

              Právnické a podnikající fyzické osoby zajišťují, aby ve všech činnostech byly respektovány zásady PO stanovené obecně závaznými předpisy, zákonem o PO, vyhláškou č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) a dalšími předpisy, které upravují povinnosti na úseku PO.

Čl. 4

Povinnosti fyzických osob

 1. Fyzické osoby jsou povinny:
 1. počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požárů při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů tím že:
  1. v jejich blízkosti nebudou uloženy snadno hořlavé látky včetně paliv
  2. nebudou ponechána bez dozoru roztopená kamna, zapnuté elektrické nebo plynové spotřebiče, pokud je v návodu od výrobce dozor vyžadován
  3. bude popel ukládán na bezpečné místo
  4. budou dodržovány bezpečné vzdálenosti určené výrobcem od stavebních konstrukcí, podlahové krytiny a zařizovacích předmětů z hořlavých hmot
  5. minimální vzdálenost, nelze-li ji dokladovat návodem od výrobce, u spotřebičů na pevná paliva bude 880 mm ve směru hlavního sálání a 200 mm v ostatních směrech, u spotřebičů na kapalné a plynné palivo a elektřinu bude 500 mm ve směru hlavního sálání a 100 mm v ostatních směrech.
 2. počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požárů při skladování hořlavých nebo požárně nebezpečných látek tím, že:
  1. budou k jejich skladování používány přenosné obaly k tomu účelu určené a úniky hořlavých kapalin odstraňovány bezpečným způsobem
  2. při používání spotřebiče na propan-butan budou umístěny provozní kovové tlakové nádoby na lehko přístupném, dostatečně větratelném místě, kde se nenachází zdroj otevřeného ohně, zásobní kovové tlakové nádoby budou chráněny před povětrnostními vlivy, a nebudou ukládány v prostorách pod úrovní okolního terénu, ve světlících, na půdách, v garážích, kotelnách, šachtách bytových jader v místnostech tvořících bytová příslušenství, v místnostech určených ke spaní a v jiných společenských prostorách, koupelnách a únikových cestách
  3. tuhá paliva budou skladována odděleně od jiných paliv
  4. bude dbáno zvýšené opatrnosti při skladování látek majících sklon k samovznícení nebo skladování a používání hořlavých nebo jiných látek, které mohou způsobit požár nebo jej dále rozšiřovat
  5. bezpečnostní vzdálenosti volných skladů sena a slámy (nad 50 m3) budou minimálně:
  6.     -     300 m od závodů, v nichž se na volném prostranství uskladňují lehce         

                  vznětlivé látky nebo hořlavé kapaliny

 • 200 m od krajní koleje železniční trati, jeli kolej na náspu
 • 100 m od ostatních průmyslových závodů, zemědělských středisek a lesů, krajní koleje žel. trati
 • 60 m od krajní koleje železniční trati, je-li volný sklad položen alespoň o 6 m výše než koje ŽT
 • 60 m od veřejné komunikace
 • 50 m od okrajové budovy souvislé zástavby obcí, činné skládky domovního odpadu, volného skladu sena a slámy              
 • 30 m od krajního vodiče el. vedení o vysokém napětí
 1. počínat si tak,  aby nedocházelo ke vzniku požárů při manipulaci s otevřeným ohněm zejména tím, že :
  1. bude dbáno zvýšené opatrnosti v topném období a v době sucha
  2. při spalování odpadu budou zřizována ohniště jen v bezpečné vzdálenosti od budov s hořlavých materiálů, spalovat pod dozorem dospělé osoby, po skončení spalování oheň uhasit a popel uložit na bezpečné místo
  3. při spalování odpadu vzniklého těžební a pěstební činností lesního porostu budou dodržovány tyto zásady:

- oznámit pálení klestí na územně příslušnou ohlašovnu požárů požární stanice HZS   

   okresu

- tuto činnost provádět dospělou osobou v době souvislé sněhové pokrývky, v

                                                 ostatních případech  musí být určené místo k pálení izolováno pruhem jeden metr,

                                                 ze kterého se odstraní veškerý hořlavý materiál až na minerální půdu

                                               - nezakládat ohniště na pařezech nebo v jejich bezprostřední blízkosti a dále v

                                                  blízkosti větví stromů

                                               - ohniště opustit, bude-li vyhaslé a řádně prolité vodou

                                               - jednotlivá ohniště následně kontrolovat alespoň l x denně po dobu 3 až 5 dnů

                                                 nebo do doby vydatného deště

 1. v lese nebude kouřit, odhazovat hořící nebo doutnající předměty
 2. v lese a do 50 m od jeho okraje nebude rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně /vyjma čl. 4 bod l.C/c/

 

 1. zajišťovat  pravidelné čištění a kontrolu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv v objektech ve svém vlastnictví, v rozsahu a ve lhůtách stanovených právním předpisem a odstraňovat zjištěné závady
 2. udržovat topeniště, komíny a kouřovody v řádném stavu a nepoužívat komíny a spotřebiče paliv, u nichž byla zjištěna závada bránící jejich bezpečnému užívání, až do jejího odstranění
 3. plnit příkazy a dodržovat zákazy, týkající se požární ochrany na označených místech
 4. udržovat pořádek na půdách, ve sklepích a na jiných místech, ve kterých může dojít ke vzniku požáru a ke ztížení požárního zásahu
 5. vytvářet v objektech ve svém vlastnictví nebo užívání podmínky pro rychlé zdolávání požáru a záchranné práce, neskladovat různé materiály a předměty tak, aby znemožnily přístup k rozvodným zařízením el. energie, plynu a vody nebo ztížily záchranné práce
 6. udržovat volné chodby, schodiště a další únikové cesty a východy
 7. obstarávat v souladu s předpisy o PO a udržovat v použitelném stavu hasicí a jiné věcné prostředky PO
 8. řádně vykonávat dohled nad osobami, které nemohou posoudit následky svého jednání, aby nezpůsobily požár a dále pečovat o řádný dozor nad dětmi, dbát o to, aby jim byl zamezen volný přístup k zápalkám a hořlavým látkám. 
 9. Umožnit kontrolním skupinám provést preventivní požární kontrolu k ověření dodržování předpisů o požární ochraně a odstranit zjištěné nedostatky ve lhůtě určené těmito orgány.

2. Fyzické osoby nesmí:

 1. provádět práce, které mohou vést ke vzniku požáru, pokud nemá odbornou způsobilost požadovanou pro výkon takových prací
 2. poškozovat nebo zneužívat hasící přístroje nebo věcné prostředky PO 
 3. jezdit a stát motorovými vozidly v lese, pokud to není v souvislosti s hospodařením v lese
 4. vypalovat travní porosty bez souhlasu obce

Porušením uvedených povinností bude-li naplněna skutková podstata přestupku se postihuje pokutou až do výše 25 000 ,- Kč!!!!!!

Čl. 5

Jednotky SDH obce

Obec zřizuje JSDHO Těně název obce Těně

Katetorie:                č. 5

Čl. 6

Zdroje požární vody

Obcí jsou stanoveny následující zdroje požární vody :

Těně hydrantová síť – 9 ks

 1. u obecního úřadu
 2. u Svobodové Ivanky
 3. u Hochmana Fr.
 4. u Kebrlého Pavla
 5. uTichého
 6. u Dlouhých
 7. u Pěnkavů
 8. u Kratochvílů
 9. u Toncarů
 10. u Fryaufů – pila

Víceúčelová nadrž :    1. Pod Obecním úřadem

                                        2. u Lidového domu

                                        3. objekt ZD Zbiroh (/kravín Těně)

 

Těně Smolárna hydrantová síť – 3 ks

 1. u Strakové
 2. u Šťastných
 3. u Svobodů (Kleknerovi)

      Víceúčelová nádrž:   1. Proti bývalé hospodě (Kleknerovi)

Čl. 7

Ohlašovny požárů

V katastru obce jsou tyto ohlašovny požárů:

Obecní úřad  Těně                           telefon 371793127

Iva Kybycová                                   telefon: 734471953

 

Místo pro hlášení požárů

Iva Kybycová                                  telefon: 734471953

Petr Vacek                                        telefon: 777939288

Čl. 8

Vyhlášení požárního poplachu

Požární poplach je místní jednotce SDH obce vyhlašován následujícími způsoby:

 1. požární sirénou nepřetržitým tónem po dobu 2 minut s 30 sekundovou přestávkou dvakrát
 2. místním rozhlasem

 K ověření požárního řádu obce, zejména akceschopností jednotky SDH obce, věcných prostředků PO, použitelnosti zdrojů požárním ochrany, spojení, zařízení pro vyhlášení požárního poplachu a připravenosti fyzických osob pro případ vzniku požáru se vyhlašuje nejméně jednou ročně prověřovací cvičení.

Čl. 9

Výpis z poplachového plánu kraje

 

První jednotka PO

Druhá jednotka PO

Třetí jednotka PO

I. stupeň

Těně

Strašice  

Rokycany

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 10

Tento předpis je platný od 24. 2. 2010 a nabývá účinnosti dnem 24. 2. 2010.

Tímto dnem je zrušena platnost „požárního řádu“ schváleného obecním zastupitelstvem dne 20. 9. 2007.

 

…………………………………………                                                  ……………………………………

starosta obce                                                                                               zástupce starosty obce

 

 

 

ŘÁD  OHLAŠOVNY POŽÁRU

 

OBCE TĚNĚ

Ohlašovna požárů slouží  k nahlášení požáru, vyhlášení požárního poplachu místní jednotce SDH obce a jejímu vyslání na místo události.

 

I. Sídlo ohlašovny:   tel. č.    371193127    Obecní úřad Těně

                                                 734471953    Iva Kybycová

 1. Výpis z operativní dokumentace I. c. – Poplachového plánu Plzeňského kraje

Stupeň

požárního

poplachu

 

První jednotka PO 

 

Druhá jednotka  

           PO

 

Třetí jednotka PO

 

Čtvrtá jednotka    

            PO

 

I. stupeň

 

 

Těně

 

Strašice

 

Rokycany

 

PS Rokycany

 

 1. Povinnosti obsluhy ohlašovny požáru
 1. na linku tísňového volání 150, 112 nahlásit „kde hoří, co hoří, telefonní číslo místní ohlašovny požárů, jméno a příjemní oznamovatele a vyčkat zpětného dotazu operačního a informačního střediska HZS Plzeňského kraje.“
 2. vyhlásit místní požární poplach a předat adresu požáru místní jednotce SDH
 3. přijmout zprávu a zjistit jméno  nahlašovatele
 4. vyrozumět starostu obce o vzniku požáru a výjezdu hasičské jednotky a zabezpečit navedení hasičských jednotek na místo zásahu
 1. Způsob vyhlášení požárního poplachu
 1. telefonicky nahlásit starostovi JSDHO  777939288
 2. sirénou na požární zbrojnici – 2 minutovým intervalem

 

 1. Důležitá telefonní čísla

 

Starosta obce                          739310647 

Policie ČR                                158

KOPIS HZS                             950 330 111, 725 040 510

Záchranná služba                   155, 371 725 464

Západočeská energetika a. s., poruchová služba oblast Rokycany       840 850 860

Vodovod                                   739746886   Pěnkava Jiří

                                                  739310647  Pour Václav  

 

V Těních   dne 24. 2. 2010

                                                                                                Václav Pour

                                                                                                Starosta obce

 

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany

podle požárního poplachového plánu Plzeňského kraje.

 

       Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany pro první stupeň poplachu obdrží ohlašovny požárů obce Cheznovice a právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které zřizují jednotku požární ochrany.

 

    Stupeň pož.

     poplachu

   První jednotka

          PO

  Druhá jednotka¨

           PO

  Třetí jednotka

          PO

  Čtvrtá jednotka

            PO

 

    I. stupeň

 

 

      Těně                           

 

        Strašice

 

  PS Rokycany

 

VHZS Strašice

Platný od: 24.2.2010
Aktualizováno: 24.2.2010

Obecní úřad

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Aktuální počasí

dnes, sobota 2. 3. 2024
slabý déšť 10 °C 6 °C
neděle 3. 3. oblačno 12/5 °C
pondělí 4. 3. zataženo 10/5 °C
úterý 5. 3. slabý déšť 8/5 °C